Rekrutacja do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie internetowej www.stopwykluczeniu.inkubator.org.pl oraz  w siedzibie Biura projektu.

Termin i miejsce przyjmowania formularzy rekrutacyjnych:

Od 1 września 2022 r.  do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie:

– pocztą tradycyjną na adres biura projektu: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24,

– pocztą elektroniczną na adres: stopwykluczeniu@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,

– osobiście w Biurze projektu (Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Informacje o projekcie

„Stop wykluczeniu!”

Wsparcie dla  50 osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze woj. łódzkiego

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • Trening kompetencji społecznych
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe
 • Zajęcia podnoszące kompetencje (m.in. prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe, kursy językowe)
 • Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje)
 • Płatne staże zawodowe (od 3 do 6 miesięcy)
 • Pośrednictwo pracy

Rekrutacja do projektu:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie internetowej www.stopwykluczeniu.inkubator.org.pl oraz  w siedzibie Biura projektu.

Termin i miejsce przyjmowania formularzy rekrutacyjnych:

Od 1 września 2022 r.  do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie:

– w dni robocze w godz. 9.00-15.00 osobiście w Biurze Projektu

– pocztą tradycyjną na adres biura projektu: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 lub,

– pocztą elektroniczną na adres: stopwykluczeniu@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego)

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. uczą się lub zamieszkują (zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego) na obszarze woj. łódzkiego,
  1. pozostają bez zatrudnienia,  tj. są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo.
  1. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. spełniają co najmniej jedną
   z następujących przesłanek:
 • korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej;

 • kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tzn.  są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu/powodów, określonych  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj.: 
 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach
 • trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 • przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • są osobami z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Jakie formy wsparcia zostały przewidziane w projekcie?

 • Budowa Indywidualnych Planów Reintegracji z doradcą zawodowym i psychologiem (3h/osobę)
 • Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe (24 h/osobę)
 • Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat.B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) i wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje) – w ramach projektu pokrywamy koszt kursów, wypłacamy stypendium szkoleniowe, zwracamy koszty dojazdu
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – w ramach projektu pokrywamy koszt kursów/szkoleń, wypłacamy stypendium szkoleniowe, zwracamy koszty dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną.
 • Płatne staże zawodowe (od 3 do 6 miesięcy) – w ramach projektu wypłacamy stypendium stażowe, zwracamy koszty dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną, pokrywamy koszt ubezpieczenia NNW
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Spodziewane efekty realizacji projektu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 16 osób (8 K, 8 M)
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 5 osób (3 K, 2 M)
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 45 osób (23 K, 22 M)
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 6 osób (3 K, 3 M)
 5. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 40%
 6. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 40%
 7. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%
 8. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 43%

Całkowita wartość projektu: 965 011,38 zł

Kwota dofinansowania: 916 760,81 zł

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 4

Tel. 515 – 327 – 924

E-mail: stopwykluczeniu@inkubator.org.pl